راهنمای واریز هزینه مصاحبه 1396/03/30

داوطلبین محترم اعم از با آزمون و بدون آزمون لازم است در زمان حضور جهت مصاحبه برای هر رشته /گرایش جداگانه، فیش واریز هزینه مصاحبه به مبلغ 700 هزار ریال به حساب سیبا شماره 0105645020003 نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی را ارایه نمایند.


معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد ارومیه