آدرس مجتمع دانشگاهی سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 1396/04/18

آدرس محل مصاحبه:
ارومیه کیلومتر 3 جاده فرودگاه،  سایت آیت الله هاشمی رفسنجانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ساختمان دانشکده فنی

شماره تماس:
041-32722044