فهرست کارکنان
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمحل خدمتعکس پرسنلیحوزه مربوطه
1محشر قربانیکارشناس آمارفناور اطلاعات و ارتباطاتریاست
2شراره احمدیمدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتفناور اطلاعات و ارتباطاتریاست
3محمد جلالپورکارشناس امور ورزشیتربیت بدنیریاست
4محمد رضا جوانمسئول دفتر ریاستدفتر ریاستریاست
5صادق نبی پوردانقرالوکارشناس گزینشگزینشریاست
6پرویز قلیزاده قلعهمسئول امور شبکه هافناوری اطلاعاتریاست
7سعید فرجودکارشناس وبفناوری اطلاعاتریاست
8سهند علی علوی نظام آبادکارشناس امور دانش آموختگاندفتر ریاستریاست
9شراره احمدی نقدهمدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطاتفناوری اطلاعاتریاست
10امیر علی آذری تکدامکارشناس رایانهفن آوری اطلاعاتریاست
1 2 3