فهرست کارکنان
ردیفنام و نام خانوادگیسمتمحل خدمتعکس پرسنلیحوزه مربوطه
1محشر قربانیکارشناس رایانه( سخت افزار)فناوری اطلاعات و ارتباطاتریاست
2شراره احمدیمدیر فناوری اطلاعات و ارتباطاتفناور اطلاعات و ارتباطاتریاست
3جواد بابائي صدقيانيکارشناس روابط عمومیروابط عمومیریاست
4محمد جلالپورکارشناس امور ورزشیتربیت بدنیریاست
5محمد رضا جوانمسئول دفتر ریاستدفتر ریاستریاست
6صادق نبی پوردانقرالوکارشناس گزینشگزینشریاست
7پرویز قلیزاده قلعهمسئول امور شبکه هافناوری اطلاعاتریاست
8سعید فرجودکارشناس وبفناوری اطلاعاتریاست
9سهند علی علوی نظام آبادکارشناس امور دانش آموختگاندفتر ریاستریاست
10شراره احمدی نقدهمدیر فن آوری اطلاعات و ارتباطاتفناوری اطلاعاتریاست
1 2 3